DPM  21,70  -1,14%         GAS  108,00  4,35%         GSP  13,80  0,36%         NT2  32,00  3,23%         PCG  11,50  1,77%         PCT  9,00  0,00%         PET  10,80  2,86%         PFL  1,40  0,00%         PGD  40,00  -2,44%         PGS  32,50  8,33%         POV  7,90  0,00%         PPE  13,40  1,52%         PPS  9,50  4,40%         PSB  4,30  -6,52%         PSD  16,40  -6,29%         PSI  4,60  0,00%         PSP  7,60  0,00%         PTL  4,00  5,26%         PTT  6,10  12,96%         PVC  9,80  -1,01%         PVD  21,50  1,18%         PVE  7,30  -1,35%         PVG  9,50  2,15%         PVI  38,40  1,32%         PVR  2,40  0,00%         PVS  22,80  0,88%         PVT  18,25  0,83%         PVX  2,10  0,00%         PXI  2,42  0,00%         PXM  0,30  0,00%         PXS  7,78  5,99%         PXT  4,00  0,00%         
Cập Nhật Lúc: 13/02/2018 3:01:17 CH
VN-Index 1.059,73 +17,94 / +1,72%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 22,80 +0,20/+0,88% 5.912K
PVX 2,10 0,00/0,00% 1.294K
PVI 38,40 +0,50/+1,32% 324K
PVE 7,30 -0,10/-1,35% 216K
PVC 9,80 -0,10/-1,01% 168K
Xem Thêm
Liên kết