DPM  17,65  4,44%         GAS  91,00  0,33%         GSP  12,70  0,00%         NT2  29,80  0,68%         PCG  19,90  -2,93%         PCT  8,60  0,00%         PET  9,42  -0,32%         PFL  0,90  0,00%         PGD  41,50  2,47%         PGS  32,00  0,00%         POV  11,50  0,00%         PPE  10,10  0,00%         PPS  8,20  0,00%         PSB  3,60  -2,70%         PSD  13,90  9,45%         PSI  3,60  0,00%         PSP  5,50  0,00%         PTL  3,28  6,84%         PTT  3,60  0,00%         PVC  5,80  0,00%         PVD  13,80  4,55%         PVE  5,60  1,82%         PVG  7,20  5,88%         PVI  30,00  0,00%         PVR  1,60  0,00%         PVS  17,60  1,73%         PVT  15,50  0,65%         PVX  1,40  0,00%         PXI  2,43  -2,41%         PXM  0,30  0,00%         PXS  5,20  0,97%         PXT  1,95  -5,80%         
Cập Nhật Lúc: 25/06/2018 3:09:55 CH
VN-Index 990,52 +7,35 / +0,75%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 17,60 +0,30/+1,73% 4.309K
PVX 1,40 0,00/0,00% 611K
PVI 30,00 0,00/0,00% 61K
PVC 5,80 0,00/0,00% 46K
PCG 19,90 -0,60/-2,93% 33K
Xem Thêm
Liên kết