DPM  23,95  -0,83%         GAS  54,50  1,30%         GSP  11,90  -0,83%         NT2  31,70  2,26%         PCG  8,50  0,00%         PCT  8,80  -6,38%         PET  10,70  0,00%         PFL  1,50  0,00%         PGD  38,05  -3,06%         PGS  17,40  -0,57%         POV  9,90  0,00%         PPE  12,50  -0,79%         PPS  11,70  0,00%         PSB  4,80  -4,00%         PSD  17,40  0,00%         PSI  5,20  -7,14%         PSP  7,50  1,35%         PTL  2,73  3,80%         PTT  5,00  0,00%         PVC  8,10  1,25%         PVD  20,45  0,49%         PVE  7,20  1,41%         PVG  6,90  0,00%         PVI  32,80  9,70%         PVR  2,50  -3,85%         PVS  17,60  0,57%         PVT  12,65  0,40%         PVX  2,20  -4,35%         PXI  2,99  0,00%         PXM  0,40  0,00%         PXS  10,45  0,97%         PXT  3,83  -4,25%         
Cập Nhật Lúc: 30/03/2017 11:31:23 SA
VN-Index 725,30 +4,83 / +0,67%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVI 32,80 +2,90/+9,70% 761K
PVS 17,60 +0,10/+0,57% 491K
PVX 2,20 -0,10/-4,35% 277K
PVC 8,10 +0,10/+1,25% 62K
PGS 17,40 -0,10/-0,57% 61K
Xem Thêm
Liên kết