DPM  22,45  0,22%         GAS  56,80  -2,24%         GSP  12,55  -0,40%         NT2  27,60  -1,43%         PCG  7,00  0,00%         PCT  9,00  3,45%         PET  11,15  -0,89%         PFL  1,80  5,88%         PGD  48,60  0,21%         PGS  19,30  0,00%         POV  13,40  0,00%         PPE  13,00  0,00%         PPS  12,00  0,00%         PSB  6,40  0,00%         PSD  16,60  0,61%         PSI  4,70  0,00%         PSP  7,00  0,00%         PTL  3,10  -4,91%         PTT  4,40  0,00%         PVC  7,60  -2,56%         PVD  16,35  -2,39%         PVE  7,10  1,43%         PVG  7,10  0,00%         PVI  30,40  1,33%         PVR  2,80  7,69%         PVS  17,20  -1,71%         PVT  13,70  -2,14%         PVX  2,20  0,00%         PXI  2,90  0,00%         PXM  0,40  33,33%         PXS  10,20  -2,86%         PXT  3,60  0,56%         
Cập Nhật Lúc: 26/05/2017 3:01:53 CH
VN-Index 743,41 +1,50 / +0,20%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 17,20 -0,30/-1,71% 1.787K
PVX 2,20 0,00/0,00% 1.624K
PGS 19,30 0,00/0,00% 177K
PVI 30,40 +0,40/+1,33% 91K
PVC 7,60 -0,20/-2,56% 67K
Xem Thêm
Liên kết