DPM  23,50  -0,42%         GAS  55,50  -0,54%         GSP  12,80  0,00%         NT2  30,00  -1,64%         PCG  8,50  0,00%         PCT  9,80  5,38%         PET  10,90  2,83%         PFL  1,50  0,00%         PGD  45,00  -1,75%         PGS  18,20  -0,55%         POV  10,50  0,00%         PPE  12,90  0,00%         PPS  11,70  0,86%         PSB  4,80  0,00%         PSD  17,00  1,19%         PSI  4,70  -6,00%         PSP  7,10  9,23%         PTL  2,55  -1,92%         PTT  5,00  0,00%         PVC  7,30  -3,95%         PVD  17,70  -4,58%         PVE  7,00  -1,41%         PVG  7,10  0,00%         PVI  30,00  -1,96%         PVR  2,50  0,00%         PVS  17,20  -2,82%         PVT  12,70  -1,93%         PVX  1,90  -5,00%         PXI  2,91  0,69%         PXM  0,40  33,33%         PXS  9,92  -2,75%         PXT  3,50  0,00%         
Cập Nhật Lúc: 28/04/2017 2:59:46 CH
VN-Index 717,73 +1,20 / +0,17%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 17,20 -0,50/-2,82% 1.227K
PVX 1,90 -0,10/-5,00% 527K
PGS 18,20 -0,10/-0,55% 299K
PVC 7,30 -0,30/-3,95% 130K
PVI 30,00 -0,60/-1,96% 101K
Xem Thêm
Liên kết