DPM  23,85  1,06%         GAS  57,80  0,70%         GSP  11,30  0,44%         NT2  29,20  1,57%         PCG  6,40  0,00%         PCT  8,00  -3,61%         PET  10,25  0,00%         PFL  1,10  10,00%         PGD  40,00  0,00%         PGS  16,00  0,00%         POV  9,00  0,00%         PPE  11,90  0,00%         PPS  11,00  0,00%         PSB  3,50  -2,78%         PSD  17,80  0,00%         PSI  6,60  0,00%         PSP  8,20  0,00%         PTL  2,45  -1,61%         PTT  8,20  0,00%         PVC  8,00  -1,23%         PVD  20,30  1,00%         PVE  6,00  -1,64%         PVG  7,10  0,00%         PVI  25,60  0,39%         PVR  2,50  0,00%         PVS  16,80  0,60%         PVT  11,95  0,84%         PVX  2,30  0,00%         PXI  3,14  -6,82%         PXM  0,30  0,00%         PXS  9,83  0,20%         PXT  4,41  2,56%         
Cập Nhật Lúc: 20/01/2017 11:31:26 SA
VN-Index 686,04 +3,73 / +0,55%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 2,30 0,00/0,00% 322K
PVS 16,80 +0,10/+0,60% 161K
PGS 16,00 0,00/0,00% 34K
PVI 25,60 +0,10/+0,39% 22K
PCT 8,00 -0,30/-3,61% 10K
Xem Thêm
Liên kết