DPM  28,45  -0,18%         GAS  68,60  1,18%         GSP  13,60  0,74%         NT2  36,60  0,00%         PCG  4,90  -9,26%         PCT  8,80  6,02%         PET  12,50  0,81%         PFL  1,30  0,00%         PGD  40,10  -4,52%         PGS  16,50  0,00%         POV  9,00  0,00%         PPE  11,00  -2,65%         PPS  11,10  -2,63%         PSB  3,10  0,00%         PSD  21,00  -2,33%         PSI  7,10  4,41%         PSP  10,80  0,00%         PTL  2,19  6,83%         PTT  4,20  10,53%         PVC  10,30  0,98%         PVD  25,60  -1,16%         PVE  7,00  0,00%         PVG  7,50  1,35%         PVI  25,30  -1,17%         PVR  2,30  0,00%         PVS  19,70  -1,01%         PVT  14,40  -0,35%         PVX  2,20  0,00%         PXI  4,23  -2,98%         PXM  0,40  0,00%         PXS  12,50  -4,21%         PXT  6,20  0,16%         
Cập Nhật Lúc: 23/09/2016 3:01:05 CH
VN-Index 674,09 +2,71 / +0,40%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 19,70 -0,20/-1,01% 1.221K
PVX 2,20 0,00/0,00% 640K
PVI 25,30 -0,30/-1,17% 248K
PVC 10,30 +0,10/+0,98% 191K
PGS 16,50 0,00/0,00% 80K
Xem Thêm
Liên kết