DPM  19,00  -1,55%         GAS  115,00  -0,86%         GSP  13,35  3,09%         NT2  29,60  -0,34%         PCG  13,90  4,51%         PCT  8,00  0,00%         PET  10,95  0,46%         PFL  1,00  -9,09%         PGD  43,85  6,95%         PGS  31,00  -1,59%         POV  9,30  13,41%         PPE  10,10  0,00%         PPS  8,20  0,00%         PSB  3,80  2,70%         PSD  17,10  9,62%         PSI  3,80  -5,00%         PSP  6,50  0,00%         PTL  3,59  1,13%         PTT  3,70  0,00%         PVC  6,60  -1,49%         PVD  16,90  -1,17%         PVE  6,30  0,00%         PVG  8,80  -1,12%         PVI  32,80  -2,09%         PVR  1,80  -14,29%         PVS  20,60  0,00%         PVT  18,30  -0,54%         PVX  1,80  -5,26%         PXI  2,20  2,33%         PXM  0,30  0,00%         PXS  6,79  -0,15%         PXT  2,79  -6,69%         
Cập Nhật Lúc: 18/05/2018 3:10:22 CH
VN-Index 1.040,54 +9,90 / +0,96%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 20,60 0,00/0,00% 6.479K
PVX 1,80 -0,10/-5,26% 343K
PVI 32,80 -0,70/-2,09% 279K
PVC 6,60 -0,10/-1,49% 54K
PVE 6,30 0,00/0,00% 17K
Xem Thêm
Liên kết