DPM  19,00  -5,47%         GAS  124,70  -6,94%         GSP  14,70  -0,68%         NT2  30,50  -5,43%         PCG  8,40  9,09%         PCT  8,80  0,00%         PET  10,35  -0,48%         PFL  1,20  9,09%         PGD  39,00  0,00%         PGS  31,00  0,00%         POV  8,50  0,00%         PPE  10,20  -9,73%         PPS  8,30  0,00%         PSB  3,50  -2,78%         PSD  16,50  0,00%         PSI  4,20  0,00%         PSP  6,80  6,25%         PTL  3,45  -4,17%         PTT  6,90  0,00%         PVC  6,60  -1,49%         PVD  18,00  -1,37%         PVE  7,10  -2,74%         PVG  9,70  0,00%         PVI  36,00  -5,76%         PVR  2,40  0,00%         PVS  19,50  -9,72%         PVT  19,80  -2,94%         PVX  1,90  -5,00%         PXI  2,15  1,90%         PXM  0,30  0,00%         PXS  6,84  -2,98%         PXT  3,08  2,67%         
Cập Nhật Lúc: 23/04/2018 3:01:17 CH
VN-Index 1.076,78 -43,08 / -3,85%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 19,50 -2,10/-9,72% 4.614K
PVX 1,90 -0,10/-5,00% 760K
PVI 36,00 -2,20/-5,76% 378K
PVC 6,60 -0,10/-1,49% 111K
PVE 7,10 -0,20/-2,74% 71K
Xem Thêm
Liên kết