DPM  27,90  0,18%         GAS  68,30  0,29%         GSP  13,30  0,00%         NT2  34,45  -0,72%         PCG  4,40  0,00%         PCT  9,30  0,00%         PET  11,15  -1,33%         PFL  1,20  0,00%         PGD  44,00  -0,90%         PGS  17,40  0,58%         POV  9,50  4,40%         PPE  11,30  0,00%         PPS  10,80  0,93%         PSB  3,00  0,00%         PSD  20,70  -0,48%         PSI  7,20  2,86%         PSP  9,20  0,00%         PTL  2,32  -4,92%         PTT  4,50  0,00%         PVC  9,70  -1,02%         PVD  26,10  0,38%         PVE  6,90  -1,43%         PVG  7,30  -1,35%         PVI  25,00  0,00%         PVR  2,40  0,00%         PVS  20,10  1,01%         PVT  13,70  -0,72%         PVX  2,80  0,00%         PXI  4,23  -0,24%         PXM  0,40  0,00%         PXS  11,80  -1,67%         PXT  5,15  3,00%         
Cập Nhật Lúc: 25/10/2016 3:01:20 CH
VN-Index 676,18 -1,84 / -0,27%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 2,80 0,00/0,00% 2.244K
PVS 20,10 +0,20/+1,01% 1.722K
PVC 9,70 -0,10/-1,02% 195K
PVI 25,00 0,00/0,00% 122K
PGS 17,40 +0,10/+0,58% 122K
Xem Thêm
Liên kết