DPM  22,95  1,10%         GAS  56,70  -0,53%         GSP  12,90  -1,53%         NT2  29,30  -0,68%         PCG  9,00  9,76%         PCT  9,90  10,00%         PET  11,60  1,75%         PFL  1,60  0,00%         PGD  51,80  0,00%         PGS  17,30  -0,57%         POV  13,40  0,00%         PPE  13,40  0,75%         PPS  11,80  0,00%         PSB  6,40  -3,03%         PSD  17,40  2,35%         PSI  4,50  0,00%         PSP  7,00  0,00%         PTL  2,99  -1,32%         PTT  3,50  0,00%         PVC  7,40  -1,33%         PVD  13,10  0,77%         PVE  7,00  1,45%         PVG  7,00  1,45%         PVI  33,50  -2,05%         PVR  3,40  -12,82%         PVS  16,70  1,21%         PVT  14,45  0,70%         PVX  2,00  0,00%         PXI  2,80  -1,75%         PXM  0,50  25,00%         PXS  9,78  -0,10%         PXT  3,18  0,32%         
Cập Nhật Lúc: 23/06/2017 3:01:32 CH
VN-Index 769,01 +2,71 / +0,35%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVI 33,50 -0,70/-2,05% 2.552K
PVS 16,70 +0,20/+1,21% 973K
PVX 2,00 0,00/0,00% 684K
PGS 17,30 -0,10/-0,57% 165K
PVE 7,00 +0,10/+1,45% 84K
Xem Thêm
Liên kết