DPM  21,00  -0,47%         GAS  87,00  4,57%         GSP  13,60  -3,55%         NT2  32,55  -2,25%         PCG  6,80  -5,56%         PCT  8,50  0,00%         PET  10,00  -1,48%         PFL  1,50  7,14%         PGD  39,00  -4,53%         PGS  23,30  1,30%         POV  9,50  0,00%         PPE  13,30  0,00%         PPS  9,00  0,00%         PSB  5,90  -1,67%         PSD  17,80  1,71%         PSI  3,80  -5,00%         PSP  7,70  -1,28%         PTL  4,52  3,43%         PTT  5,20  13,04%         PVC  10,30  5,10%         PVD  20,75  6,68%         PVE  7,40  0,00%         PVG  7,30  1,39%         PVI  33,00  2,17%         PVR  1,80  0,00%         PVS  19,20  6,08%         PVT  17,00  1,49%         PVX  2,40  4,35%         PXI  2,40  -2,04%         PXM  0,30  0,00%         PXS  7,20  2,71%         PXT  4,45  3,49%         
Cập Nhật Lúc: 12/12/2017 3:01:37 CH
VN-Index 927,25 +9,80 / +1,07%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 19,20 +1,10/+6,08% 10.213K
PVX 2,40 +0,10/+4,35% 2.508K
PVC 10,30 +0,50/+5,10% 672K
PVI 33,00 +0,70/+2,17% 659K
PVE 7,40 0,00/0,00% 212K
Xem Thêm
Liên kết