DPM  24,65  1,23%         GAS  61,90  0,32%         GSP  12,30  1,65%         NT2  31,25  -1,57%         PCG  6,40  0,00%         PCT  9,20  4,55%         PET  11,00  0,00%         PFL  1,20  0,00%         PGD  39,90  2,31%         PGS  18,80  0,00%         POV  9,90  0,00%         PPE  12,40  0,00%         PPS  11,50  0,00%         PSB  5,10  2,00%         PSD  18,30  -1,08%         PSI  6,80  0,00%         PSP  7,30  0,00%         PTL  2,59  2,78%         PTT  6,80  -15,00%         PVC  9,10  -1,09%         PVD  22,65  -1,74%         PVE  6,80  1,49%         PVG  7,30  -2,67%         PVI  24,90  -0,80%         PVR  2,40  0,00%         PVS  18,80  -1,05%         PVT  12,70  -1,55%         PVX  2,30  -4,17%         PXI  3,00  0,00%         PXM  0,40  0,00%         PXS  11,00  -1,79%         PXT  4,18  0,00%         
Cập Nhật Lúc: 27/02/2017 3:01:17 CH
VN-Index 717,44 +2,97 / +0,42%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 2,30 -0,10/-4,17% 1.749K
PVS 18,80 -0,20/-1,05% 1.175K
PGS 18,80 0,00/0,00% 480K
PVC 9,10 -0,10/-1,09% 144K
PSD 18,30 -0,20/-1,08% 47K
Xem Thêm
Liên kết