DPM  22,90  -0,87%         GAS  99,00  -1,10%         GSP  13,00  -0,76%         NT2  35,80  0,00%         PCG  12,50  0,00%         PCT  9,00  0,00%         PET  11,75  -1,26%         PFL  1,50  7,14%         PGD  40,00  -6,54%         PGS  27,70  -0,36%         POV  8,50  -2,30%         PPE  13,70  1,48%         PPS  9,00  0,00%         PSB  4,80  -4,00%         PSD  17,00  6,25%         PSI  4,00  0,00%         PSP  7,60  1,33%         PTL  4,06  -0,49%         PTT  5,00  0,00%         PVC  12,40  -2,36%         PVD  26,20  -3,68%         PVE  8,70  -2,25%         PVG  8,10  0,00%         PVI  33,20  0,00%         PVR  2,00  0,00%         PVS  28,20  -1,05%         PVT  18,10  -0,55%         PVX  2,40  -4,00%         PXI  2,30  0,00%         PXM  0,40  33,33%         PXS  9,60  -3,03%         PXT  4,74  0,21%         
Cập Nhật Lúc: 19/01/2018 3:01:14 CH
VN-Index 1.062,07 +11,82 / +1,13%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 28,20 -0,30/-1,05% 7.143K
PVX 2,40 -0,10/-4,00% 2.333K
PVE 8,70 -0,20/-2,25% 374K
PVC 12,40 -0,30/-2,36% 365K
PVI 33,20 0,00/0,00% 77K
Xem Thêm
Liên kết