DPM  22,80  -1,72%         GAS  128,50  0,39%         GSP  13,55  1,12%         NT2  31,20  0,16%         PCG  11,80  0,00%         PCT  8,80  0,00%         PET  10,50  -0,94%         PFL  1,30  0,00%         PGD  38,95  -0,13%         PGS  33,00  0,00%         POV  9,50  0,00%         PPE  13,40  -1,47%         PPS  9,00  1,12%         PSB  4,10  0,00%         PSD  16,10  0,00%         PSI  4,20  -4,55%         PSP  7,40  0,00%         PTL  3,78  -1,05%         PTT  6,90  0,00%         PVC  9,30  4,49%         PVD  21,45  3,12%         PVE  7,40  0,00%         PVG  10,80  0,00%         PVI  40,90  -1,45%         PVR  2,90  0,00%         PVS  25,40  4,53%         PVT  20,00  1,27%         PVX  2,20  0,00%         PXI  2,20  -1,79%         PXM  0,40  0,00%         PXS  7,76  1,84%         PXT  3,90  0,26%         
Cập Nhật Lúc: 19/03/2018 3:01:02 CH
VN-Index 1.159,22 +9,03 / +0,79%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 25,40 +1,10/+4,53% 10.306K
PVI 40,90 -0,60/-1,45% 2.874K
PVX 2,20 0,00/0,00% 1.804K
PVC 9,30 +0,40/+4,49% 135K
PVG 10,80 0,00/0,00% 80K
Xem Thêm
Liên kết